Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN VERTAALBUREAU STEGEMAN GEVESTIGD TE RHENEN – HANDELSREGISTER UTRECHT NR. 75881357
1. ALGEMEEN
1.1 Onder “levering” wordt in deze voorwaarden zowel het leveren van goederen als het verrichten van diensten verstaan.
1.2 Met “wij”/”ons” worden in deze voorwaarden de eigenaar(s) van Vertaalbureau Stegeman aangeduid. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, overeengekomen met werknemers en/of freelance medewerkers van Vertaalbureau Stegeman zijn niet geldig. Afwijkingen kunnen alleen schriftelijk en door/met (een van) de eigenaar(s) van Vertaalbureau Stegeman b.v. worden overeengekomen.
1.3 Met “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden de koper of verkrijger om niet van leveringen aangeduid.
1.4 Deze voorwaarden zijn op al onze aanbiedingen en leveringen van toepassing, onverlet eventuele aanvullende wettelijke bepalingen.
1.5 Door het doen van een vooruitbetaling, door koop tegen contante betaling of opdracht tot levering op rekening, wordt de opdrachtgever geacht bekend te zijn en akkoord te gaan met deze leveringsvoorwaarden.
1.6 Eventuele aanvullingen of wijzigingen ten aanzien van deze leveringsvoorwaarden zijn alleen geldig indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Voor zover strijdig met schriftelijke inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever hebben onze voorwaarden voorrang, behoudens indien en voor zover inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever door ons schriftelijk zijn geaccepteerd.

2. AANBIEDINGEN
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij daarvan uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.
2.2 Prijsopgaven zijn gesteld in Euro en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2.3 Bestellingen op basis van een prijscourant zullen worden uitgevoerd tegen de bij aflevering geldende prijzen, tenzij de termijn tussen de ontvangst van de bestelling en de overeengekomen of gebruikelijke afleverdatum niet meer dan 30 dagen bedraagt, in welk geval bestellingen zullen worden uitgevoerd tegen de op de besteldatum geldende in de prijscourant vermelde prijzen.
2.4 Indien anders dan op basis van een prijscourant wordt besteld of gecontracteerd, gelden de daarbij overeengekomen prijzen en condities. 2.5 Latere wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever, betreffende soort en/of moeilijkheidsgraad en/of omvang van de levering, kunnen wijzigingen van de aanbiedingsprijs tot gevolg hebben.

3. ACCEPTATIE VAN OPDRACHTEN EN WIJZE VAN UITVOERING
3.1 Een opdracht wordt steeds aanvaard onder het voorbehoud dat wij, bijvoorbeeld na inzage in een te vertalen tekst of kennisneming van overige opdrachten, het recht hebben, binnen redelijke tijd de opdracht alsnog terug te geven, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
3.2 Een bestelling op basis van een prijscourant is aanvaard, tenzij wij binnen drie werkdagen na ontvangst daarvan de opdrachtgever uitdrukkelijk het tegendeel
hebben laten blijken.
3.3 Wij zijn gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren. Met aanwijzingen van de opdrachtgever (bijvoorbeeld gebruik van een bepaalde terminologie in een te vertalen tekst) wordt door ons rekening gehouden, voor zover wij zulks verantwoord achten.

4. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GELEVERDE DIENSTEN EN PRODUCTIES
4.1 Wij zijn gerechtigd, de aan ons verstrekte opdrachten geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren, hetgeen onze aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever ongewijzigd laat.
4.2 Onze aansprakelijkheid uit toerekenbare tekortkoming in de nakoming, geleden door de opdrachtgever, is, ook indien die toerekenbare tekortkoming in de nakoming tevens een onrechtmatige daad oplevert, beperkt tot de schade welke aantoonbaar en een direct gevolg van die toerekenbare tekortkoming in de nakoming is, met maximaal de hoofdsom van de opdracht.
4.3 De opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken van derden.
4.4 Dubbelzinnigheid van te vertalen teksten ontheft ons van iedere aansprakelijkheid. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade welke de opdrachtgever van schriftelijk of mondeling vertaalwerk lijdt tengevolge van vergissingen, verzuimen, verkeerd woordgebruik of andere fouten, tenzij ons een ernstig verwijt treft.
4.5 Niet voor onze rekening is de door de opdrachtgever geleden omzet – en winstderving welke voortvloeit uit onze eventuele toerekenbare tekortkomingen in de nakoming.

5. MEER DAN EEN OPDRACHTGEVER
5.1 Bij twee of meer opdrachtgevers voor een en dezelfde levering is een ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hun gezamenlijk met onze gesloten overeenkomst(en).

6. LEVERING
6.1 Levertijden geven wij zo nauwkeurig mogelijk, doch steeds vrijblijvend aan. Bij overschrijding van de toegezegde termijn met meer dan vier weken, om een andere reden dan overmacht, heeft de opdrachtgever het recht, zich uit de contractuele verplichting terug te trekken. Wij zijn in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
6.2 In geval van tussentijdse wijzigingen van de opdracht met betrekking tot de omvang en/of moeilijkheidsgraad hebben wij het recht, de leveringstermijn dienovereenkomstig, zonder tot nadere kennisgeving gehouden te zijn, te wijzigen.
6.3 In geval van intrekking van een opdracht door de opdrachtgever om andere redenen dan overmacht, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van het op dat ogenblik reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
6.4 In geval van manco’s, gebreken in het geleverde of vertraging in de levering heeft de opdrachtgever, indien een fatale levertermijn is overeengekomen en deze is verstreken of anders nadat bij ons tevergeefs in de gelegenheid heeft gesteldom alsnog behoorlijk te presteren, het recht, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
6.5 Toetsing van naar voren gebrachte klachten houdt nog niet hun erkenning in.
6.6 Onze verplichtingen tot levering, herstel van gebreken, terugbetaling of vermindering van de koopprijs alsmede schadevergoeding vervallen indien van de manco’s, gebreken of vertraging niet schriftelijk aan ons kennis is gegeven, terstond nadat de ontvanger een en ander redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen. In elk geval vervallen die verplichtingen indien die kennisgeving niet is ontvangen binnen 14 dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden, indien geen levering is geschied.
6.7 In geval van reclame dient de levering zorgvuldig bewaard te worden en is op eerste verzoek onzerzijds voor nader onderzoek door ons of door een onzerzijds aan te wijzen derde ter beschikking te stellen. Elk recht tot reclame vervalt indien onze opdrachtgever niet of niet ten volle aan de voormelde verplichtingen voldoet.
6.8 In geval een reclame door ons gegrond wordt bevonden, zullen wij – te onzer keuze – het gekochte vervangen dan wel een reductie op de prijs verlenen. Enige verdere aanspraak komt aan de opdrachtgever
niet toe, tenzij sprake zou zijn van opzet of grove schuld onzerzijds m.b.t. de kwaliteit van de levering.
6.9 Indien goederen na aflevering van aard en/of samenstelling worden gewijzigd, of geheel of gedeeltelijk worden beschadigd vervalt elk recht van de opdrachtgever krachtens het bepaalde in de artikelen 6.1 en 6.4, voor zover het betreft claims wegens manco’s of vertraagde levering.
6.10 Het risico dat de leveringen niet geschikt zijn voor de toepassingen die onze opdrachtgever daaraan wil geven, berust bij onze opdrachtgever, ongeacht hetgeen wij hem t.a.v. bijvoorbeeld samenstelling en toepassingsmogelijkheden van de leveringen hebben medegedeeld.
6.11 OVERMACHT
6.11.1 Onder overmacht wordt verstaan elke bij het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd. Met overmacht gelijk te stellen zijn oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of bij onze leveranciers. 6.11.2 In geval van overmacht zijn de verplichtingen van partijen over en weer opgeschort. Mocht de overmachtsituatie zo lang duren dat nakoming in redelijkheid niet meer gevergd kan worden, dan zal elke partij de overeenkomst door enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst mogen ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

7. VERZENDING
7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de leveringen verzonden voor rekeningen risico van de opdrachtgever. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip van verzending.
7.2 In geval van retourzendingen, om welke reden ook, zijn de daarmee gemoeide kosten en risico’s – tenzij anders overeengekomen – voor rekening van de opdrachtgever. Eerst na daadwerkelijke ontvangst van de goederen door ons is de retourzending voltooid.
7.3 Verzending van teksten via elektronische media wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment dat het medium de uitvoering van de verzending heeft bevestigd. Een en ander dient door ons bijvoorbeeld door middel van een uitdraai van de desbetreffende communicatiedialoog gestaafd te worden.

8. AUTEURSRECHTEN
8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behouden wij het auteursrecht op door ons vervaardigde vertalingen en andere teksten, zolang de betaling van de opdracht nog niet geheel is voldaan.
8.2 De opdrachtgever vrijwaart ons volledig tegen aanspraken van derden terzake van eventuele inbreuk op auteursrechten en aanverwante rechten, ten gevolge van door ons ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten vertalingen, correcties, redacties, etc.

9. BETALING
9.1 Leveringen dienen hetzij contant (waaronder begrepen rembours alsmede koop d.m.v. zgn. creditcards) hetzij d.m.v.contante of girale vooruitbetaling hetzij op rekening te worden betaald, een en ander naar onze keuze.
9.2 Betaling van rekeningen dient uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum netto contant te geschieden.
9.3 Indien de opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft voldaan, is de opdrachtgever na het verstrijken van deze termijn een rente verschuldigd gelijk aan de dan geldende wettelijke rente, een en ander per dag te berekenen.
Bovendien zijn wij dan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door enkele verklaring onzerzijds geheel of gedeeltelijk te ontbinden, verrichte leveringen terug te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.
9.4 Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten na de eerste aanmaning worden geacht tenminste 15% van het gevorderde te bedragen, echter met een minimum van 300
Euro. Een en ander geldt ook in geval van faillissement en surséance van betaling.
9.5 Schuldvergelijking is niet toegestaan.
9.6 Ter verkrijging van een grotere zekerheid hebben wij het recht, in gevallen naar onze keuze, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, bankgaranties e.d. te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen en/of deelfacturen te verzenden tijdens de uitvoering van de opdracht.
9.7 Wij blijven eigenaar van de door ons verrichte leveringen tot de volledige betaling van alle vorderingen, die wij op de opdrachtgever hebben. De opdrachtgever heeft het recht de leveringen door te verkopen en te verwerken, echter slechts in het kader van zijn normale bedrijfsvoering en onder inachtneming van eventuele auteursrechten. De opdrachtgever wordt geacht aan ons onherroepelijk machtiging te hebben verleend onze rechten tot terugname van (na verstrijken van de betalingstermijn en na aanmaning) onbetaalde leveringen uit te oefenen, meer in het bijzonder tot het betreden van ruimten c.q. terreinen, waar de betreffende leveringen zich alsdan bevinden.
9.8 De opdrachtgever wordt eveneens geacht aan ons onherroepelijk machtiging te hebben verleend, van de opdrachtgever (na verstrijken van de betalingstermijn en na aanmaning) te verlangen, de verspreiding van eventuele vermenigvuldigingen van die originele leveringen, in welke vormdan ook, te staken, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
9.9 Indien wij van ons recht tot terughalen van leveringen gebruik maken, zullen wij – te onzer keuze – de leveringen onder ons houden tot de opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan dan wel zullen wij, geheel of ten dele, de levering aan derden verkopen in welk geval de netto opbrengst in mindering komt op hetgeen de opdrachtgever aan ons verschuldigd is.
9.10 Het is de opdrachtgever niet toegestaan, over de levering ten nadele van ons te beschikken door bijvoorbeeld verpanding of
eigendomsoverdracht tot zekerheid aan derden, zolang de opdrachtgever de eigendom van de levering nog niet volledig heeft verkregen.
9.11 Door ons aan de opdrachtgever eventueel verleend uitstel van betaling geldt slechts indien en voor zover wij dat schriftelijk hebben verleend.
9.12 Indien een reclame door ons gegrond wordt bevonden voordat de betalingstermijn is verstreken zal: – indien wij tot een prijsreductie besluiten, de opdrachtgever voor het desbetreffende bedrag een creditnota ontvangen; – indien wij tot vervanging besluiten en wij van onze opdrachtgever de te vervangen goederen voor het verstrijken van de betalingstermijn terug hebben ontvangen, een creditnota voor de retour ontvangen levering door ons worden uitgeschreven en de vervangende levering opnieuw worden gefactureerd. In alle andere gevallen blijft de opdrachtgever gehouden, het factuurbedrag uiterlijk op de oorspronkelijke vervaldag te voldoen, zonder korting of compensatie.
9.13 In geval van niet tijdige betaling door de opdrachtgever van het volledige ons toekomende bedrag, is hij van rechtswege jegens ons in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist. Vanaf dat tijdstip zijn wij gerechtigd al onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten met de opdrachtgever als opgeschort te beschouwen.
9.14 Het in artikel 9.13 gestelde is van overeenkomstige toepassing indien de opdrachtgever, na daartoe schriftelijk door ons te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven werkdagen zekerheid te onzen genoegen heeft gesteld.
9.15 Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het bedrag in kwestie op onze rekening c.q. op de rekening van degene die ons in rechte vertegenwoordigt, is bijgeschreven.
9.16 Indien de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of diens faillissement wordt aangevraagd of op enig
vermogensbestanddeel van de opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd en bovendien in alle gevallen waarin de opdrachtgever serieus rekening moet houden met de mogelijkheid, zijn verplichtingen jegens ons niet na te kunnen komen, is hij verplicht ons daarvan terstond telefonisch kennis te geven en deze kennisgeving schriftelijk te bevestigen.
9.17 Indien een der gevallen als bedoeld in artikel 9.16 zich voordoet, zijn wij, te onzer keuze, gerechtigd de alsdan vigerende overeenkomst(en) tussen ons en de opdrachtgever als onmiddellijk beëindigd dan wel onze verplichtingen als opgeschort te beschouwen, onverminderd onze overige rechten. Al hetgeen de opdrachtgever op dat tijdstip verschuldigd is, wordt dadelijk en in het geheel opeisbaar.
9.18 Indien de opdrachtgever van oordeel is, dat het saldo – dat hij volgens de van ons uitgegane stukken verschuldigd is – onjuist is, is hij gehouden om daartegen binnen tien werkdagen schriftelijk te protesteren, onder nauwkeurige opgave van de door hem vermeende foutieve berekeningen. Bij gebreke van zodanig protest is zijn recht om tegen het saldo bezwaar te maken vervallen.
9.19 Alle gevallen waarin wij gerechtigd zijn onze verplichtingen uit onze overeenkomst(en) met de opdrachtgever op te schorten dan wel die overeenkomst(en) als beëindigd te beschouwen, gelden als toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdrachtgever en verplichten hem tot vergoeding van kosten, schaden en interesten.
9.20 Indien wij in enig geval kiezen voor opschorting van onze verplichtingen, behouden wij het recht om nadien op elk door ons gewenst moment te kiezen voor beëindiging van de overeenkomst, hetzij geheel, hetzij ten dele.

10. AANSPRAKELIJKHEID VOOR EIGENDOMMEN
10.1 Aan ons toevertrouwde materialen (schriftelijke stukken, etc.) zullen wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Wij zijn echter nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging of beschadiging, behoudens opzet of grove schuld. In
gevallen waarin met kostbare of niet vervangbare unica gewerkt moet worden, dient de opdrachtgever derhalve voor verzekering zorg te dragen.

11. ANNULERINGEN
11.1 Tegen betaling te verrichten opdrachten welke later dan 48 uur voor het tijdstip waarop zij zouden worden aangevangen, worden geannuleerd, kunnen worden berekend voor 75%. Bij annuleringen door de opdrachtgever tussen 14 dagen en 48 uur voor aanvang kunnen wij 30% in rekening brengen van het bedrag dat de opdrachtgever bij volledige uitvoering van de overeenkomst verschuldigd geweest zou zijn. Voor eerder meegedeelde annuleringen worden geen kosten in rekening gebracht.

12. GESCHILLEN
12.1 Geschillen t.a.v. vertaalwerk, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd zullen in behandeling worden genomen door Vertaalbureau Stegeman b.v.. Mocht de opdrachtgever niet akkoord gaan met een hernieuwd voorstel voortvloeiend uit het aangemerkte geschil dan zal de zaak worden voorgelegd aan een door Vertaalbureau Stegeman b.v. aan te wijzen onpartijdige deskundige instantie.
12.2. Geschillen t.a.v. overige zaken, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Arnhem.

13. RECHTSGELDIGHEID
13.1 Op de met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa, van toepassing. 13.2 Indien een of meer bepalingen uit deze voorwaarden en/of van onze overeenkomst(en) met de opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen treden alsdan bepalingen die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo
dicht mogelijk benaderen.

© Vertaalbureau Stegeman per 30-11-2023
Candialaan 4, 3911 BA Rhenen T:+31(0)317620202 F:+31(0)317620787
E:harald@harald.nl. Rechtbank Arnhem: rekestnummer 5075/1997 beëdigde vertalingen / sworn translations